Inleiding

Dit deel geeft richtlijnen voor de manier waarop het golfspel gespeeld behoort te worden, zodat iedere speler ten volle van het spelen kan genieten. Het voornaamste uitgangspunt is dat altijd rekening wordt gehouden met andere spelers op de baan.

De geest van het spel “The Spirit of the Game”

Golf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de Regels speelt. Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen. Dat is de geest van het golfspel.

Veiligheid

Spelers moeten opletten dat bij hun slag of oefenswing niemand in de buurt of in de lijn kan worden geraakt door de stok, de bal, of door opvliegende stenen, grint, takken en dergelijke.

Spelers mogen pas slaan als de spelers vóór hen buiten bereik zijn.

Spelers behoren altijd het baanpersoneel dat binnen bereikbare afstand werkt, te waarschuwen als zij bij de komende slag gevaar zouden kunnen lopen.

Slaat de speler een bal in een richting die gevaar kan opleveren voor anderen, dan behoort hij onmiddellijk een waarschuwing te schreeuwen. De traditionele roep in deze situaties is: “Fore”.

Rekening houden met andere spelers

Niet storen of afleiden

 • Spelers behoren altijd rekening te houden met andere spelers op de baan en hen bij hun spel niet te storen door te bewegen, te praten of onnodige geluiden te maken.
 • Spelers behoren ervoor te zorgen dat elektronische apparaten die zij bij zich hebben op de baan andere spelers niet afleiden.
 • Een speler behoort zijn bal niet op de afslagplaats op te teeën voordat het zijn beurt is om af te slaan.
 • Spelers horen niet vlakbij of recht achter de bal te staan, of recht achter de hole, wanneer een speler wil gaan slaan.

Op de green

 • Spelers behoren op de green niet op de puttinglijn van een andere speler te gaan staan en geen schaduw te veroorzaken op zijn puttinglijn terwijl hij putt.
 • Spelers behoren op of bij de green te blijven totdat alle spelers van de groep hebben uitgeholed.

Score noteren

 • Een speler die bij Strokeplay als marker optreedt, behoort op weg naar de volgende afslag de score met de betreffende speler zo nodig te verifiëren en te noteren.

Speeltempo

Vlot speeltempo en aansluiten

Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. De Commissie mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden. Het is de verantwoordelijkheid van een flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de flight achter hen ophouden behoren zij die door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight. Als het duidelijk is dat de achteropkomende flight sneller kan spelen, behoort een flight die geen hole afstand heeft verloren die flight door te laten.

Klaar staan om te spelen

Spelers behoren klaar te staan om te spelen zodra het hun beurt is om te spelen. Bij het spel op en rond de green behoren zij hun tassen en karren zo neer te zetten dat zij snel van de green naar de volgende afslag kunnen gaan. Wanneer een hole is uitgespeeld, behoren de spelers de green onmiddellijk te verlaten.

Bal verloren

Indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of misschien buiten de baan ligt, behoort hij, om tijd te sparen, een provisionele bal te spelen.

Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, de spelers in de flight achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden. Zij behoren niet eerst drie minuten te zoeken voordat ze dit doen. Als de flight eenmaal is doorgelaten, mogen zij zelf pas doorspelen als die flight voorbij en buiten bereik is.

Voorrang op de baan

Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een flight, tenzij de Commissie anders heeft bepaald. Een flight die een volle ronde speelt heeft het recht een flight die een kortere ronde speelt voorbij te gaan. Het begrip “flight” houdt ook in een speler alleen.

Zorg voor de baan

Bunkers

Voordat een speler een bunker verlaat, behoort hij alle door hem en door anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken. Als er een hark in de buurt van de bunker ligt, behoort deze hiervoor gebruikt te worden.

Plaggen/Divots terugleggen en beschadiging door ballen en schoenen herstellen. Elke speler dient divotmengsel bij de start van de ronde mee te nemen. Spelers behoren elk gat van een uitgeslagen plag en elke door een bal veroorzaakte beschadiging van de green (ongeacht of die door de speler zelf is veroorzaakt) zorgvuldig te herstellen.

Pitchmarks: herstel op elke green 1+1 pitchmark! Zou houden we de greens vlak en in topconditie.

Onnodige schade voorkomen:

 • Spelers behoren schade aan de baan te voorkomen door geen plaggen uit te slaan met een oefenswing of door de kop van de stok in de grond te slaan, of dat nu uit woede of om andere redenen gebeurt.
 • Spelers behoren ervoor te zorgen dat de green niet wordt beschadigd als zij hun tas of de vlaggenstok neerleggen.
 • Om schade aan de hole te vermijden, behoren de spelers en hun caddies niet te dicht bij de hole te gaan staan en voorzichtig te werk te gaan als zij de vlaggenstok hanteren of de bal uit de hole halen. 
 • De bal behoort niet met de kop van de stok uit de hole gehaald te worden.
 • Spelers behoren op de green niet op hun putter te leunen, zeker niet als ze de bal uit de hole halen.
 • De vlaggenstok behoort zorgvuldig in de hole te worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten.
 • Plaatselijke aanwijzingen voor het rijden met golfkarren behoren strikt te worden opgevolgd. Witte lijnen mogen noch met buggies, nog met trolleys overschreden worden!

Tot besluit: strafmaatregelen

Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen, maakt dat het golfspel voor iedereen veel plezieriger. De Commissie wordt aanbevolen gepaste disciplinaire maatregelen te treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden ontzegging van toegang tot de baan voor een bepaalde periode of uitsluiting van een aantal wedstrijden.

Dit wordt gerechtvaardigd geacht in het belang van de meerderheid van de spelers die wel volgens deze richtlijnen willen spelen.

Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette kan de Commissie de speler diskwalificeren.