Trackman Range

Junior werking

Het uitbouwen van een Jeugdwerking berust op een degelijk Junior Beleidsplan waarin een duidelijke missie, korte- en lange-termijn doelstellingen worden omschreven. Dit Junior Beleidsplan komt tot stand vanuit de werking van een Jeugd Commissie. Deze Jeugdcommissie kent haar diverse samenstelling uit medewerkers van het Golf Secretariaat, de Pro’s,  Leden van het Bestuur, vrijwillige medewerkers met duidelijke ambitie en visie naar Juniorwerking en minstens één Junior.

Vanuit het Junior Beleidsplan distilleert de Club jaarlijks een uitgebreid junior programma onder de algemene coördinatie van een Jeugdcoördinator bijgestaan door de Jeugdcommissie.

Jeugdcoördinator: Minke Devroye

Alle coördinerende werking binnen de Golfclub wordt door de Junior Coördinator opgenomen. De Junior Coördinator vormt tevens de brug tussen de Juniors, de ouders en de sportieve werking van de Club.

Junior Captain: Emile Vermeersch

Voor het Sportieve luik is de Jeugdwerking afhankelijk van de samenwerking met de sportieve commissie waarin de Junior Captain zetelt. Samen met de pro’s vertalen zij alle beoogde doelen in opleidingspakketten en allerlei junior-gerichte evenementen. Samen met de Jeugdcommissie en een ploeg vrijwilligers verzekeren zij de gewenste balans tussen Recreatieve en Competitieve Golfbeleving.

Junior Jaaractieplan: Elke actie, evenement, opleiding en wedstrijd met betrekking tot Juniorwerking vindt alzo haar oorsprong in het Junior Jaaractieplan en is een middel om de geformuleerde doelstellingen in het Junior Beleidsplan te bereiken. Met Juniorwerking bouwt Koksijde Golf ter Hille mee aan de fundamenten van de mentale en sportieve ontwikkeling van onze Juniorleden. Het is daarom van vitaal belang dat wij onze Jeugdwerking afstemmen met de Golf Vlaanderen.

Gedragsregels: De Ethische Code en onze Fair Play Codex kunnen niet gerealiseerd worden als deze niet gedragen worden in de breedte van onze sportclub. Daarom werken wij aan een gedragscode met alle leden, ouders, junioren, onze Pro’s en begeleiders zodat deze vervat kunnen worden in gedragsregels en afspraken over hoe wij binnen onze golfclub onze golfsport beoefenen. Je kan deze volledige tekst hier downloaden. Alle junioren ondertekenen onze Fair Play Codex bij deelname aan de junior academy. De Panathlon-verklaring kan je hier eveneens downloaden.


Visie: Concrete doelstellingen

Een efficiënt jeugdwerkbeleidsplan staat of valt met het stellen van doelstellingen op korte termijn en op lange termijn.

Op korte termijn wordt gedefinieerd als een termijn binnen de 2 jaar. Daar is het behalen van het Birdie Label uitgereikt door de Golf Vlaanderen essentieel. Indien Koksijde Golf ter Hille voldoet aan welomschreven criteria dan kan ze aanspraak maken op het “Birdie”- kwaliteitslabel. Dit kwaliteitslabel is gekoppeld aan vooropgestelde normen m.n. “jeugdvriendelijke club”. Om dit label te behalen moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan. 

Met trots kunnen wij meedelen dat dit label sinds november 2015 behaald werd. In 2017 kregen we eveneens het Rabbit-label, een nieuw label van Golf Vlaanderen, toegekend aan clubs die grote inspanningen leveren om de golfsport bij de jeugd te promoten!

Deze labels moeten worden gehaald, elk jaar opnieuw, rekening houdende met het brede gamma van entiteiten waarover de club beschikt, recreatieve en niet competitiespelers, mindervaliden, diverse sociale bevolkingsgroepen. Het is een constante oefening om erop toe te zien dan iedereen mee is met het verhaal en er niemand aan zijn/haar lot wordt overgelaten.

Het implementeren van het G-Sport beleid en het deelnemen met onze jeugd aan competities zijn hiervan concrete voorbeelden.

Met de lange termijndoelstellingen bedoelen we een termijn van meer dan 5 jaar. Daar behoort het behalen van het Eagle-kwaliteitslabel tot de behalen targets. Daar ligt het accent eerder op competitieve. Het is steeds de bedoeling geweest om van Koksijde Golf ter Hille een topjeugd club te maken met de beste professionele juniorwerking in de verre omstreken. 

Ook de Young adults: 18-32 jaar, worden niet vergeten maar ondergebracht in een afzonderlijke categorie in Sportieve Commissie.

In dit verhaal krijgen de golfpro’s een zeer belangrijke rol toebedeeld. In Koksijde Golf ter Hille is een team golfpro’s werkzaam om elke jeugdspeler de beginselen van de golfsport te kunnen bijbrengen en voor zij die willen hen te begeleiden bij de competities. Het is evident dat voor jeugdspelers aangepaste lesmethodes en technieken worden toegepast.

De golfpro’s krijgen op Koksijde ter Hille een bepalende stem om aan te geven wat nodig is om verder te evolueren en de verschillende niveaus op te delen. Zij zijn ook de eerste en meest efficiënte bron van kennisoverdracht van regels over ethiek en fairplay. Golf is een vorm van “lifestyle” die ook bij de jeugd moet worden bijgebracht. Voor de meer competitief gerichte jeugd bepalen zij de categorieën en zorgen zij voor de medische, fysieke en mentale begeleiding. Hiervoor kunnen ze natuurlijk samenwerken met verschillende actoren die op dat gebied actief zijn.

Een tweede belangrijke factor bij de begeleiding van de jeugd is de rol van de ouders. Zij spelen een belangrijke ondersteunende en motiverende rol. De ondersteuning kan gaan tot het invullen van praktische zaken (transport, begeleiding), maar ook de overdracht van regels en etiquette en de opvolging van ‘slecht gedrag’ kan bepalende zijn inde ontwikkeling van onze jeugdspelers.

Doelstellingen per leeftijdsgroep, competitieresultaten en waar we met Koksijde ter Hille willen staan is niet zozeer een cijfermatig issue. Het behalen van deze doelstellingen hangt in grote mate af van de instroom van nieuwe jeugdspelers. Daarvoor moeten actieplannen worden opgericht voor het benaderen van de scholen in Koksijde en daarbuiten. De gemeente Koksijde geeft zo onder andere initiaties in de lagere scholen in Koksijde aan alle leerlingen van het 5de & 6de leerjaar. 

Daarnaast is de deelname aan de jaarlijkse Golf Vlaanderen start-to-golf dag ideaal om de mogelijkheden van onze golfclub naar buiten te brengen.

In de vakantie vormen de vakantiestages (paasvakantie / zomervakantie / herfstvakantie) zowel voor de absolute beginner als voor de meer gevorderde jeugd een mogelijkheid om kennis te maken met of door te groeien in de golfsport.

De nieuwe jeugdspelers dienen echter wel voldoende begeleid en gecoacht te worden. Vandaar dat er speciale aandacht moet zijn voor hun opvang en onthaal. Niets is zo erg als een jonge speler die vol ambitie in een nieuwe club komt en dan in de kortste keren afhaakt omdat hij niet voldoende werd begeleid. Het is Koksijde Golf ter Hille niet  enkel om de cijfers te doen of om het behalen van één of ander target of label, maar om het creëren van een fijne jeugdwerking waarin jongeren zich welkom en goed voelen.

Teneinde voldoende ruimte te hebben voor onze Juniorwerking is er een Juniorroom voorzien. Onze Junior-room wordt voorzien van alle-weer faciliteiten.

De zorg voor een algehele communicatie zowel intern als extern is een zeer bepalende factor voor de goede werking van het clubleven en de betrokkenheid van clubleden en nieuwe leden.