Trackman Range

Het misverstand tussen Golfsport en Landbouw

In de schijnwerpers van het maatschappelijk debat staat vaak de polarisatie tussen verschillende belangengroepen. Een opvallend voorbeeld hiervan is de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de golfsport en de landbouw. Waar golfbanen als oases van ontspanning worden beschouwd, zien sommigen ze als een bedreiging voor landbouwgrond en het milieu. Dit is helaas een misvatting die standhoudt door onwetendheid.

Koksijde Golf ter Hille is van in het begin intrinsiek gemotiveerd geweest om de natuur op onze golfbaan te ontwikkelen en versterken, niet alleen vanuit een maatschappelijk belang, maar ook omdat een rijke flora en fauna  golfers aantrekken. Hoe mooier de natuur, hoe hoger je baan gewaardeerd wordt. 

Een veelgehoorde zorg is dat golfbanen kostbare landbouwgrond in beslag nemen. We kunnen dat niet ontkennen. Golfbanen dienen als bastion tegen oprukkende verstedelijking en bouwactiviteiten. Koksijde Golf ter Hille wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde, een extern verzelfstandigd agentschap en er is hier geen sprake van een begeleidend vastgoedproject, zoals bij vele andere golfterreinen, waar het vaak dient als financiering voor de golf zelf.

Bij de onteigeningen voor de vroege aanleg van de golf, werden de boeren die betrokken waren op de hoogte gesteld dat een eventuele uitbreiding van de golf tot de mogelijkheid behoorde. De boeren werden  destijds ook correct vergoed. Het plangebied is vandaag volledig bestemd als agrarisch gebied, dat via de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos voor het buitengebied Kust-Polders-Westhoek werd aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied(HAG). Voor de uitbreiding van de golfterreinen is een herbestemming naar recreatiegebied vereist, wat juridisch vastgelegd wordt d.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan op gemeentelijk (bij delegatie) niveau(RUP). 
Naar analogie met de realisatie van het bestaande golfterrein gaat de gemeente Koksijde op zoek naar compensatie voor de getroffen landbouwers.

Momenteel is een provinciaal RUP voor de reconversie van de militaire vliegbasis in Koksijde lopende, waarin een grote oppervlakte bestemd als militair domein zal worden herbestemd, o.a. als agrarisch gebied. Koksijde beschikt daar over een troef die de vereiste compensatie kwantitatief mogelijk maakt.

De Deputatie heeft kennis genomen van de vraag van het college van Koksijde en gaf het akkoord met de compensatie van ca.30,3ha HAG in het PRUP Reconversie Militaire basis Koksijde, in functie van de uitbreiding van het golfterrein Ter Hille. Dit heeft de Deputatie bevestigd met een schrijven en alles is intussen ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die zowel goedgekeurd is door de gemeente als door de Deputatie.

Een ander belangrijk aspect om te overwegen is het beheer van golfbanen. Koksijde Golf ter Hille streeft naar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het gebruik van water, mest en pesticiden op de golfterreinen neemt af, het aantal beschermde soorten op een golfterrein neemt toe

Ook bij de aanleg van ons nieuw golfterrein op voormalige landbouwgrond wordt zelfs nieuwe natuur gecreëerd met een accent voor een beter en efficiënt waterbeheer door onder meer waterbesparende technologieën en de creatie van wetlands. 
Deze duurzame aanpak draagt bij aan de biodiversiteit en het milieubewustzijn, waardoor Koksijde Golf ter Hille niet alleen een uitdagende golfbaan wordt, maar ook een model van verantwoordelijk en duurzaam ontwerp.

Ook Golf Vlaanderen onderschrijft onze visie rond natuur-en milieuvriendelijk beheer. Naast het Kompas Duurzaamheid en het het internationale GEO-label, speelt Golf Vlaanderen een voortrekkersrol in de Green deal Sportdomeinen. Deze Green deal heeft onlangs de Inspiratiegids Biodiversiteit gepubliceerd, waarin Koksijde Golf ter Hille als lichtend voorbeeld wordt genoemd.

Op Koksijde Golf ter Hille groeit gras dat er thuishoort en hier voelt de lokale flora en fauna zich thuis, van zeldzame orchideeën tot bijzondere vogelsoorten. Hier is sprake van een hoge biodiversiteit, een natuurlijke balans en een gezonde omgeving

Koksijde Golf ter Hille werkt nauw samen met de lokale natuurverenigen zoals Natuurpunt, Huismussenwerkgroep Koksijde "Little Birdies", NWG De Kerkuil voor hun expertise en raad. Kleinschalige projecten kwamen tot stand zoals het plaatsen van diverse nestkasten, en kunstmatige broedpalen ( ooievaars, huiszwaluw, spreeuwen). Er werd een ijsvogelwand gebouwd, projecten rond de huisvesting van boeren-en overzwaluwen zijn in volle ontwikkeling. We hebben een initiatief van golfer Jan Flachet, die een prachtig boek heeft samengesteld getiteld “ Een paradijs voor vogels, over de vogelrijkdom in Koksijde Golf ter Hille”.

Golfbanen bieden niet alleen recreatieve mogelijkheden, maar dragen ook bij aan de lokale economie. Ze trekken toeristen en golfers aan, wat leidt tot werkgelegenheid in de horeca en toeristische sector. Dit economische voordeel mag niet over het hoofd worden gezien in de bredere discussie over landgebruik.

Hoewel de polarisatie tussen golfsport en landbouw soms intens kan zijn, is het essentieel om te erkennen dat er manieren zijn waarop beide activiteiten harmonieus kunnen samenleven.

Koksijde Golf ter Hille richt zich op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, terwijl ze tegelijkertijd bijdraagt aan de lokale economie. Het is van belang om de dialoog open te houden en samen te werken aan oplossingen die het welzijn van zowel golf als landbouw bevorderen.